POGOJI POSLOVANJA GLASBENE ŠOLE VOX

Glasbena šola VOX se obvezuje, da bodo osebni podatki udeleženca uporabljeni izključno za potrebe izobraževanja, statistične obdelave in obveščanje udeleženca o izobraževalnih oblikah. Kliknite za več informacij glede obdelave osebnih podatkov: Varstvo osebnih podatkov                                                                     

I. člen
Pouk – ljubiteljski program:
• Učencu/-ki je zagotovljena individualna ura pouka v trajanju 45 minut enkrat tedensko po urniku, ki ga učenec/-ka oz. njegovi starši določijo na začetku šolskega leta po dogovoru z mentorjem. Pri vsaki uri učencu/-ki nudimo teoretični in praktični del pouka. Pouk instrumenta se prične drugi teden septembra (oz. po dogovoru z učiteljem) in zaključi v tretjem tednu junija. Pouk nauka o glasbi se za učence, ki se odločijo zanj, prične v drugem tednu septembra. Izjema je nauk o glasbi 1. razred s katerim začnemo s poukom v prvem tednu oktobra.

Pouk – klasični program
:
• Učencu/-ki je zagotovljena individualna ura pouka v trajanju 45 minut enkrat tedensko po urniku (ali dvakrat tedensko 30 minut), ki ga učenec oz. njegovi starši določijo na začetku šolskega leta po dogovoru z mentorjem. Učenec mora obiskovati tudi skupinski pouk nauka o glasbi v trajanju 60 minut enkrat tedensko. Pouk instrumenta se prične drugi teden v septembru (oz. po dogovoru z učiteljem) in zaključi v tretjem tedni junija. Pouk nauka o glasbi se prične v drugem tednu septembra. Izjema je nauk o glasbi 1.razred s katerim začnemo v prvem tednu oktobra
Po treh mesecih šolanja učitelj seznani učenca/-ko in njegove starše z napredkom pri pouku. V kolikor učenec ne izpolnjuje pogojev, da bi do konca šolskega leta lahko uspešno predelal celotno z učnim načrtom predvideno snov, učenec ne more opravljati izpita ob koncu šolskega leta in se avtomatično prepiše v ljubiteljski program. 
Pred izpitom na državni šoli učenec/-ka klasičnega programa obvezno opravlja interni izpit na GŠ Vox. V kolikor ga po mnenju komisije ne opravi uspešno, ne more opravljati izpita na državni GŠ.

Pouk – predšolski program:
• Učencu/-ki je zagotovljena skupinska ura pouka v trajanju 45 minut enkrat tedensko po urniku, ki ga določi GŠ Vox. Pouk se prične prvi teden v oktobru in zaključi v tretjem tednu junija
 
Pouk – glasbena pripravnica:
• Učencu/-ki je zagotovljena skupinska ura pouka v trajanju 45 minut enkrat tedensko po urniku, ki ga določi GŠ Vox. Pouk se prične prvi teden v oktobru in zaključi v tretjem tednu junija.
 
II. člen
Prisotnost/odsotnost:
Učenecu bodo opravičene vse odpadle ure zaradi bolezni, lahko pa opraviči svojo odsotnost zaradi kakršnegakoli razloga trikrat v šolskem letu. Mentor lahko od učenca zahteva zdravniško opravičilo. Vse opravičene ure se nadomeščajo.
• Evidenco prisotnosti vodi mentor. Učenec/-ka oz. starši so dolžni opravičiti odsotnost vsaj en dan pred poukom mentorju ali vodstvu šole. V tem primeru Glasbena šola Vox zagotovi nadomeščanje ure odpadlega pouka.
• V kolikor odsotnost učenca/-ke ni opravičena, se ure ne nadomešča, obračuna pa se kot opravljena.
• Glasbena šola Vox zagotavlja, da bodo v primeru odsotnosti mentorja vse ure nadomeščene. V izjemnih primerih daljše odsotnosti mentorja Glasbena šola Vox zagotovi nadomestnega učitelja. 
• Šolska ura pouka nauka o glasbi, predšolskega programa in pripravnice se nadomešča le ob odsotnosti mentorja. Izostanki učenca ne zmanjšajo višine šolnine.

III. člen
Šolnina:
• Cenik je objavljen na naši spletni strani https://www.vox-si.com/cenik/
• Opravičene ure (ki morajo biti nadomeščene) se obračunavajo kot opravljene, nadomeščenih ur se ne plačuje.
• Vpisnina znaša 30€.
• Poskusni izpit za učence klasičnega programa znaša 13,50 eur. 
• Ceno izpita na državni glasbeni šoli določa državna glasbena šola. Na ceno izpita je dodatno obračunan strošek GŠ Vox, ki znaša 10 eur.
• Popust na šolsko uro za učenca/-ko, ki ima v naši glasbeni šoli brata ali sestro, je 1 EUR.
• Cena mesečne šolnine za pouk nauka o glasbi, predšolskega programa in glasbene pripravnice se ne spreminja glede na število opravljenih ur.
Šolnina se obračuna glede na opravljene in opravičene ure v prejšnjem mesecu. Stroški opominjanja znašajo 2 EUR.
Če udeleženec izobraževanja ne poravna vseh obveznosti do dneva zapadlosti,  jih Glasbena šola VOX izterja po sodni poti.
 

IV. člen
Nastopi:
Glasbena šola zagotovlja vsaj 3. nastope v šolskem letu. Nastopi so za učence, starše in povabljene brezplačni.

V. člen

Izpis:
• Učenec se lahko iz Glasbene šole Vox izpiše kadarkoli med šolskim letom in pri tem ne nosi dodatnih stroškov. Zavezan je plačati šolnino za vse opravljene ure do datuma izpisa. Izpis morajo starši učenca oz. polnoletni učenci sporočiti pisno (email: infovox@siol.com) Glasbeni šoli Vox vsaj teden dni pred zadnjo opravljeno uro.

VI. člen
Opomba:
.• Pouk nauka o glasbi, predšolske vzgoje in glasbene pripravnice se bo izvajal le v skupinah z vsaj petimi učenci.
• Strinjam se z objavo fotografij in videoposnetkov učenca na naših spletnih straneh v primeru nestrinjanja,mora učenec oziroma skrbnik to sporočiti vodstvu šole.

VI. člen

Za stranke, ki koristijo naše storitve, se smatra, da so seznanjeni z določili splošnih pogojev poslovanja Glasbene šole VOX.

Glasbena šola Vox se zavezuje, da bo vaše osebne podatke varovala v skladu z Zakonom o varstvu zasebnih podatkov. Vaši podatki se bodo uporabljali samo za interne namene in ne bodo posredovani tretjim osebam.